လစဉ်ပေးသွင်းရမည့် အတိုးပမာဏ

...

မှတ်ချက်။ ချေးငွေသက်တမ်းမှာ ၁ နှစ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ၁ နှစ်ပြည့်ပါက ချေးငွေပမာဏ အကုန် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရပါသည်။